گزارش مصور اردوهای عملی

گزارش مصور اردوهای عملی

با سلام، گزارش مصور هر اردو به تفکیک خواهر و برادر و زمان اجرا ارسال گردد.
فرم گزارش آماری از طریق اتوماسیون ارسال گردد.
مجددا تاکید می گردد که فرم گزارش اردوها از طریق این سامانه ارسال نگردد و فقط تصاویر اردو ها ارسال شود.