فرم پایش اطلاعاتی تعلیم و تربیت

فرم پایش اطلاعاتی تعلیم و تربیت

براساس یک پایش اطلاعاتی، جهت برآورد وضعیت موجود و برنامه ریزی دقیق‌تر برای رسیدن به وضعیت مطلوب، فرم گزارش نویسی جهت اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

دانلود از اینجا

توجه: گزارش آماری را از طریق فیلدهای زیر و گزارش تفصیلی را بعد از دانلود فرم WORD خام و پر کردن آن از طریق فیلد بارگزاری فرم WORD انتهای همین صفحه ارسال نمائید.

نکته 1: این گزارش جهت پژوهش و مطالعات میدانی ستاد استان، برای پیشرفت در وضعیت موجود می‌باشد به هیچ عنوان جنبه ارزشیابی و بازرسی ندارد. لذا آمار ارسالی حوزه ها باید به صورت دقیق و مطابق با واقعیت کف میدان باشد.

نکته 2: پر کردن تمام عناوین فرم الزامی است. تبعات عدم و ناقص پر کردن فرم یا تاخیر در ارسال، بر عهد حوزه مربوطه می‌‌باشد.

نکته 3: مهلت ارسال گزارش تا تاریخ 96/9/11 از طریق همین سامانه می باشد.