طرح شهید بهنام محمدی

طرح شهید بهنام محمدی

برای تسهیل در ارسال اطلاعات توسط حوزه، پس از ارسال فرم مجددا باز خواهد شد.
توجه داشته باشید که حوزه ها می بایست سه تا پنج مسجد و مدرسه طبق دستور العمل ارسالی معرفی نمایند.(فرم پر کنند).
عدد 3 تا 5 استاندارد طرح می باشد
حوزه های محترم بر اساس جمعیت منطقه خود و حساسیت و دقت در انتخاب مساجد مستعد، موارد خواسته شده را تکمیل نمایند هرچند کمتر از عدد مذکور باشد.

توجه: دقت در پر کردن کامل این فرم به ویژه شناسایی مساجد مستعد با نیروی انسانی کاربلد و آماده به کار، میزان اشرافیت فرماندهان را به حوزه استحفاظی خود بازگو میکند با تشکر.