فرم ارزیابی و پیشنهادات آمادگی دفاعی

فرم ارزیابی و پیشنهادات آمادگی دفاعی

مدیریت آمادگی دفاعی سازمان بسیح دانش آموزی استان فارس