جشنواره ماجراهای من و عمو سام

جشنواره ماجراهای من و عمو سام

این فرم جهت شرکت واحد مقاومت در جشنواره ماجراهای من و عمو سام با موضوع استکبار ستیزی می باشد

لطفا بخش توضیحات و ابتکارات را پر نمائید