مشخصات فردی هسته های پژوهش و فناوری

مشخصات فردی هسته های پژوهش و فناوری

در راستای حمایت از ایده ها و پروژه ها و کار های علمی دانشجویی در استان فارس
در صورت بروز سوال می توانید با شماره 09172422257 ارتباط برقرار نمایید